Sol·licitud de participació en la convocatòria de procés selectiu de contracte laboral indefinit vinculat a finançament (PSRPI)

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació en la convocatòria de procés selectiu de contracte laboral indefinit vinculat a finançament (PSRPI)

 

Descripció del tràmit:

Aquest tràmit és obert permanentment per tal que les persones interessades puguin presentar la sol·licitud i la documentació requerida en les convocatòries anunciades a la seu electrònica referides a processos de selecció de personal laboral amb contracte indefinit vinculat a finançament.

 

Qui el pot demanar:

Obert a la ciutadania, inclòs qualsevol col·lectiu de la UB

 

Període de l'any en què es pot demanar:

Tot l'any

 

Documentació a aportar:

  1. Currículum

  2. Dictamen de l'EVO, obligatori en el cas de persones amb discapacitat que demanin adaptació.

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

 

Normativa legal:

  • Anunci de la convocatòria.

  • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  • RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat de l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

  • Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili.

 

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.