Borsa de treball de personal laboral temporal - tècnic/a especialista de dissecció

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació a la convocatòria de procés selectiu per a la borsa de treball de personal laboral temporal de tècnic/a especialista de dissecció

Descripció del tràmit:

Es convoca procés selectiu de la borsa de treball de personal temporal de Tècnic/a Especialista de Dissecció de la Universitat de Barcelona. El personal seleccionat mitjançant aquesta convocatòria serà objecte de crida a mesura que sigui necessari per garantir les necessitats urgents i inajornables en la prestació del servei públic.

Les persones interessades en aquesta convocatòria han de presentar la sol·licitud i la documentació que requereixi la convocatòria.

Qui el pot demanar:

Obert a ciutadania, inclòs qualsevol col·lectiu de la UB

Període de l'any en què es pot demanar:

Del 15 d'octubre al 5 de novembre, ambdós inclosos

Documentació a aportar:

  1. Formulari complementari a la sol·licitud (obligatori)

  2. Currículum Vitae (opcional)

  3. EVO - Dictàmen per a persones amb discapacitat (opcional)

Quina és la unitat tramitadora*:

    Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

    Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

Normativa legal: (a determinar)

  • Bases de la convocatòria (pendent de publicar)

  • Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili.

  • Estatut dels Treballadors

  • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.