Sol·licitud participació concurs de trasllat i de reincorporació d'excedències i de promoció interna per proveir lloc de treball vacant PAS laboral, codi 00046431, de cap d'unitat d'experimentació in vivo i de suport als comitès de recerca (Full 267)

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació al concurs de trasllat i de reincorporació d'excedències, i de promoció interna per a proveir el lloc de treball vacant de PAS laboral, codi 00046431, de cap d'unitat d'experimentació in vivo i de suport als comitès de recerca a l'Àrea de Suport la Recerca, Transferència i Innovació  (Full 267).

 

Descripció del tràmit:

Les bases específiques d'aquesta convocatòria per a aquest tràmit les trobareu a la Seu Electrònica com Full informatiu núm.267

Per a l'admissió a la convocatòria és imprescindible complir els requisits assenyalats al punt 2 de les bases generals i de les bases específiques, presentar la sol·licitud juntament amb el formulari complementari obligatori degudament emplenat en termini, i acompanyar-lo de la documentació requerida, així com signar i confirmar la sol·licitud electrònicament.

Els torns previstos es substancien en convocatòria única d'acord amb el disposat pel Conveni col·lectiu de personal i serveis laboral de les universitats públiques catalanes. D'acord amb el mateix conveni, la provisió de vacants es farà d'acord als seus articles 14 a 20 amb l'ordre següent:

 1. Trasllat i reincorporació d'excedències

 2. Promoció interna

 

Qui el pot demanar:

PAS laboral fix en actiu de la Universitat de Barcelona, PAS laboral fix que estigui en situació d'excedència voluntària que compleixi els requisits per al reingrés, i el PAS laboral fix que estigui en altres situacions que li donin dret a participar-hi, de conformitat amb el vigent Conveni col·lectiu.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Del 9 de febrer al 7 de març de 2024 (ambdós inclosos)

 

Documentació a aportar:

 1. Formulari complementari a la sol·licitud (obligatori)

 2. Currículum (opcional)

 3. Dictamen EVO per a persones amb discapacitat, si escau (opcional)

 4. Acreditació titulació, si escau (opcional)

 5. Circumstàncies familiars, si escau (opcional)

 6. Relació de cursos de formació (opcional)

 7. Experiència laboral i professional en altres Administracions Públiques, si escau (opcional)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

 • Bases generals i específiques d'aquesta convocatòria

 • 6è Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes

 • RD legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

 • Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari

 • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya

 • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció púbica

 • Estatut de la Universitat de Barcelona

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

 • Normativa de transparència i de mitjans electrònics

 • Normativa de protecció de dades

 • Resta de normes que siguin d'aplicació atenent a la seva naturalesa

 

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.