Sol·licitud de participació al concurs de trasllat, reincorporació d'excedències, promoció interna i torn de nou ingrés per cobrir 13 llocs de treball vacants de Personal d'Administració i Serveis laboral de la Universitat de Barcelona (OF123/2022/1)

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació al concurs de trasllat, reincorporació d'excedències, promoció interna i torn de nou ingrés per cobrir 13 llocs de treball vacants de Personal d'Administració i Serveis laboral de la Universitat de Barcelona (OF123/2022/1).

 

Descripció del tràmit:

Per a l'admissió a la convocatòria és imprescindible complir els requisits assenyalats a la base 2, signar la sol·licitud electrònicament, presentar la sol·licitud i el formulari complementari obligatori degudament emplenat en termini juntament amb la documentació requerida, i signar i confirmar la sol·licitud electrònicament.

 

Els torns previstos es substancien en convocatòria única d'acord amb el disposat pel Conveni col·lectiu de personal i serveis laboral de les universitats públiques catalanes. D'acord amb el mateix conveni, la provisió de vacants es farà d'acord als seus articles 14 a 20 amb l'ordre següent:

 1. Trasllat i reincorporació d'excedències

 2. Promoció interna

 3. Nou ingrés

 

Qui el pot demanar:

Obert a ciutadania, inclòs qualsevol col·lectiu de la UB.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Del 18/11/2022 al 19/12/2022 (ambdós inclosos)

 

Documentació a aportar:

 1. Formulari complementari a la sol·licitud (obligatori)

 2. Currículum (opcional)

 3. Acreditació català (opcional)

 4. Acreditació castellà (opcional)

 5. Dictamen EVO per a persones amb discapacitat, si escau (opcional)

 6. Serveis Prestats en altres Administracions Públiques (opcional)

 7. Acreditació formació, només personal fix de la UB, si escau (opcional)

 8. Acreditació titulació, només personal fix de la UB, si escau (opcional)

 9. Circumstàncies familiars, només personal fix de la UB, si escau (opcional)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

 • Bases d'aquesta convocatòria

 • 6è Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes

 • RD legislatiu 2/2015, de 3 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

 • Llei 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya

 • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció púbica

 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

 • Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement de català i aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya

 • Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat,

 • l'Estatut de la Universitat de Barcelona

 • Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

 

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.