Sol·licitud de participació en la convocatòria de la UB per la qual es convoca el «Programa Investigo-AGAUR 1» de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc de PRTR

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació en la convocatòria de la Universitat de Barcelona per la qual es convoca el «Programa Investigo-AGAUR 1» de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc de Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Descripció del tràmit:

Les bases específiques d'aquesta convocatòria per a aquest tràmit les trobareu a la Seu electrònica - Recursos Humans.

Per l'admissió a la convocatòria és imprescindible complir els requisits assenyalats al punt 5 de les bases de la convocatòria, presentar la sol·licitud que inclou un formulari complementari obligatori juntament amb la documentació requerida en termini, i signar i confirmar la sol·licitud electrònicament.

 

Qui el pot demanar:

Obert a la ciutadania, sempre que acompleixin els requisits indicats al punt 5 de les bases de la convocatòria.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Del 13 al 27 de setembre de 2022 (10 dies hàbils)

 

Documentació a aportar:

 1. Formulari complementari a la sol·licitud d'admissió

 2. Currículum cec

 3. Dictamen EVO per a persones amb discapacitat

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: investigo@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

 • Bases de la convocatòria

 • Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili.

 • Resolució REU/42/2022, de 17 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del ?Programa Investigo? i el seu desenvolupament, per la Resolució REU/171/2022, de 27 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca, innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a l'any 2022.

 • Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació

 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

 • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

 • Estatut dels Treballadors

 • Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 24/2003, de 8 d'octubre

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol

 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

 • La normativa de transparència i de mitjans electrònics, de protecció de dades, i la resta de normes que siguin d'aplicació, en especial en matèria de subvencions.

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.