Sol·licitud d'esmena del concurs de trasllat i de reincorporació d'excedències, i de promoció interna per a proveir 1 lloc de treball vacant de PAS laboral a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UB (Full 238)

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud d'esmena de la documentació aportada al concurs de trasllat i de reincorporació d'excedències, i de promoció interna per a proveir 1 lloc de treball vacant de PAS laboral a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat de Barcelona (Full 238).

 

Descripció del tràmit:

Les bases específiques d'aquesta convocatòria per a aquest tràmit les trobareu a la Seu Electrònica com Full informatiu núm. 238.

Aportació de la documentació que permeti esmenar l'exclusió provisional del procediment, o qualsevol altra documentació que la persona interessada consideri oportuna.

Es considera que desisteixen de la sol·licitud les persones excloses que, en el termini indicat, no esmenen els defectes que n'han causat l'exclusió.

 

Qui el pot demanar:

Persones candidates al procés selectiu.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Del 19/05/2023 al 01/06/2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació a aportar:

 1. Currículum (opcional)

 2. Dictamen EVO per a persones amb discapacitat, si escau (opcional)

 3. Acreditació titulació, si escau (opcional)

 4. Circumstàncies familiars, si escau (opcional)

 5. Relació de cursos de formació (opcional)

 6. Experiència laboral i professional en altres Administracions Públiques, si escau (opcional)

 7. Altra documentació (opcional)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

 • Bases generals i específiques d'aquesta convocatòria

 • 6è Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes

 • RD legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

 • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya

 • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció púbica

 • Estatut de la Universitat de Barcelona

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

 • Normativa de transparència i de mitjans electrònics

 • Normativa de protecció de dades

 • Resta de normes que siguin d'aplicació atenent a la seva naturalesa

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.