Procés selectiu d'estabilització per cobrir 105 llocs de treball en règim de contracte laboral fix de PAS de la UB pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (OF3/2022/3)

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació al procés selectiu d'estabilització en torn de nou ingrés, per cobrir 105 llocs de treball en règim de contracte laboral fix de personal d'administració i serveis de la Universitat de Barcelona pel sistema excepcional de concurs de mèrits (OF3/2022/3)

 

Descripció del tràmit:

Per ser admès a la convocatòria és imprescindible, a més de complir els requisits assenyalats a la base 2 en les condicions establertes a la base 3.5, presentar la sol·licitud juntament amb el formulari complementari obligatori degudament emplenat en termini, i acompanyar-lo de la documentació requerida, així com signar i confirmar la sol·licitud electrònicament.

 

Qui el pot demanar:

Obert a ciutadania, inclòs qualsevol col·lectiu de la UB.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Del 22/12/2022 al 02/02/2023 i del 03/02/2023 al 16/02/2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació a aportar:

 1. Formulari complementari a la sol·licitud (obligatori)

 2. Acreditació català (opcional)

 3. Acreditació castellà (opcional)

 4. Acreditació de mèrits d'acord amb la base 4.4 de la convocatòria (opcional)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

 • Bases d'aquesta convocatòria

 • Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

 • Acord de la Comissió Negociadora del 6è Conveni Col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les Universitats Públiques catalanes, referent a l'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada de PAS de les Universitats públiques de Catalunya, adoptat el 5 d'octubre de 2022

 • 6è Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes

 • RD legislatiu 2/2015, de 3 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

 • Llei 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya

 • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció púbica

 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

 • Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement de català i aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya

 • Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat,

 • l'Estatut de la Universitat de Barcelona

 • Llei 39/2015, '1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

 

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.