Sol·licitud de participació en la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis el lloc de treball 15270 de Gestor/a departamental de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia a l'Administració de Centre de Biologia i de Ciències de la Terra.

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació en la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis el lloc de treball 15270 de Gestor/a departamental de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia a l'Administració de Centre de Biologia i de Ciències de la Terra.

 

Descripció del tràmit:

Les bases de la convocatòria per a aquest tràmit les trobareu a la Seu electrònica - Recursos Humans amb el codi 15270.

Per a l'admissió a la convocatòria és imprescindible complir els requisits assenyalats al punt 1 de les bases, presentar la sol·licitud en termini, juntament amb la documentació requerida, i signar i confirmar la sol·licitud electrònicament.

 

Qui el pot demanar:

Obert a tot el PAS funcionari de carrera de la Universitat de Barcelona, que la seva situació administrativa sigui de servei actiu a la UB, sempre que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i pertanyi als cossos i les escales corresponents al subgrup o subgrups del lloc de treball convocat. No podrà participar el que estigui suspès en ferm, mentre li duri la suspensió, d'acord amb el punt 1.1 de les bases d'aquesta convocatòria.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Del 22 de setembre al 6 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.
 

Documentació a aportar:

  1. Currículum

  2. Dictamen de l'EVO, obligatori en el cas de persones amb discapacitat que demanin adaptació.

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

  • Bases de la convocatòria.

  • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.