Procés selectiu d'estabilització, per cobrir 10 llocs de treball en règim de contracte laboral fix de PAS de la UB mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició (OF3/2022/4)

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació al procés selectiu d'estabilització en torn de nou ingrés, per cobrir 10 llocs de treball en règim de contracte laboral fix de personal d'administració i serveis de la Universitat de Barcelona pel sistema de concurs oposició (OF3/2022/4)

 

Descripció del tràmit:

Per ser admès a la convocatòria és imprescindible, a més de complir els requisits assenyalats a la base 2 en les condicions establertes a la base 3.5, presentar la sol·licitud juntament amb el formulari complementari obligatori degudament emplenat en termini, i acompanyar-lo de la documentació requerida, així com signar i confirmar la sol·licitud electrònicament.

 

Qui el pot demanar:

Obert a ciutadania, inclòs qualsevol col·lectiu de la UB.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Del 22/12/2022 al 02/02/2023 i del 03/02/2023 al 16/02/2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació a aportar:

 1. Formulari complementari a la sol·licitud (obligatori)

 2. Currículum (opcional)

 3. Acreditació català (opcional)

 4. Acreditació castellà (opcional)

 5. Serveis Prestats en altres Administracions Públiques (opcional)

 6. Acreditació de discapacitat (opcional)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

 • Bases d'aquesta convocatòria

 • Article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

 • Acord de la Comissió Negociadora del 6è Conveni Col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les Universitats Públiques catalanes, referent a l'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada de PAS de les Universitats públiques de Catalunya, adoptat el 5 d'octubre de 2022

 • 6è Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes

 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

 • Llei 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya

 • RD legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors

 • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció púbica

 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

 • Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement de català i aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya

 • Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat,

 • l'Estatut de la Universitat de Barcelona

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.