Sol·licitud de participació en la convocatòria per a cobrir un lloc en comissió de serveis

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació en la convocatòria per a cobrir un lloc en comissió de serveis.

 

Descripció del tràmit:

Aquest tràmit és obert permanentment per tal que les persones interessades puguin presentar la sol·licitud i la documentació requerida en les convocatòries anunciades a la seu electrònica referides a comissions de serveis.

 

Qui el pot demanar:

Obert a tot el PAS funcionari de carrera de la Universitat de Barcelona, que la seva situació administrativa sigui de servei actiu a la UB, sempre que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i pertanyi als cossos i les escales corresponents al subgrup o subgrups del lloc de treball convocat. No podrà participar el que estigui suspès en ferm, mentre li duri la suspensió.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Tot l'any
 

Documentació a aportar:

 

  1. Currículum

  2. Dictamen de l'EVO, obligatori en el cas de persones amb discapacitat que demanin adaptació.

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

  • Bases de la convocatòria.

  • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

 

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.