Sol·licitud del permís de lactància per al PDI (personal docent i investigador)

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud del permís de lactància per al PDI (personal docent i investigador)

 

Descripció del tràmit:

Els progenitors que tinguin un fill o filla per part, adopció, guarda legal o acolliment tenen dret a reduir la seva jornada laboral en una hora diària (seguida o dividida en dues fraccions a l'inici i/o final de la jornada) fins que el fill o filla faci l'any, sempre després d'haver gaudit les 16 setmanes del permís per naixement i en qualsevol cas abans del primer any del fill o filla. S'incrementa en cas de part múltiple i el dret és individual de cada progenitor.

En el cas del PDI a temps complet, la reducció es pot compactar en un total de 20 dies laborables continuats.

En el cas del professorat associat (temps parcial) el període de compactació dependrà de la seva distribució horària de treball.

 

Qui el pot demanar:

El PDI (personal docent i investigador) que tingui un fill o filla per part, adopció, guarda legal o acolliment menor d'un any.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Durant tot l'any

 

Documentació a aportar:

  • Llibre de família o document acreditatiu de la relació de parentiu o de guarda legal que s'al·lega (obligatori).

  • Certificat horari emès pel Departament en els casos del professorat associat a temps parcial (opcional).

 

Quina és la unitat tramitadora:

Personal Acadèmic

Codi PR: PR341

Correu electrònic: pdi.conciliacio@ub.edu

 

Normativa legal:

  • Art. 48.1.f del TREBEP (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic).

  • Art. 14 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

  • Art. 37 del I Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

 


 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.