Sol·licitud de participació a torn de nou ingrés de personal laboral fix (OF3/2021/1)

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació a la convocatòria de procés selectiu, en torn de nou ingrés, per cobrir 72 llocs de treball de personal d'administració i serveis en règim de contracte laboral fix.

 

Descripció del tràmit:

Les Bases de la convocatòria per a aquest tràmit les trobareu a la Seu Electrònica amb codi OF3/2021/1

Per a l'admissió a aquesta convocatòria és imprescindible complir els requisits assenyalats a la base 2, signar la sol·licitud electrònicament, emplenar els camps del formulari complementari a la sol·licitud i acompanyar-lo de la documentació requerida.

Les persones aspirants que superin totes les proves eliminatòries del procés selectiu i no hagin sigut adjudicatàries d'un lloc de treball, passaran a formar part de la borsa de treball per ser cridades per cobrir necessitats temporals.

Qui el pot demanar:

Obert a ciutadania, inclòs qualsevol col·lectiu de la UB.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

Del 19 de novembre fins al 20 de desembre, ambdós inclosos

 

Documentació a aportar:

 1. Formulari complementari a la sol·licitud (obligatori)

 2. Currículum (opcional)

 3. Acreditació català (opcional)

 4. Acreditació castellà (opcional)

 5. Dictamen EVO per a persones amb discapacitat, si escau (opcional)

 6. Acreditació mèrits (opcional)

 

Quina és la unitat tramitadora*

Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

    Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

 

 • Bases de la convocatòria

 • 6è Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes

 • RD legislatiu 2/2015, de 3 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

 • Llei 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya

 • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

 • Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat

 • l'Estatut de la Universitat de Barcelona

 • Llei 39/2015. d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.